Karaktäsanalytiska kroppspsykoterapin i övriga Europa

Escuela Española de Terapia Reichiana (Es.Te.R.)´

Sociedad Italiana de Análisis Reichiano, Roma

Greek Institute for vegetotherapy and character analysis

IFeN Istituto F. Navarro

Association Française de Végétothérapie Caractéro-Analytique

Norwegian Institute of Vegetotherapy

Karaktärsanalytiska kroppspsykoterapin

Ordet terapi grundar sig på det grekiska ordet therapeia som betyder vård och helande av människan. Den karaktärsanalytiska kroppspsykoterapin har fått sitt namn av att den både vårdar sinnet och kroppen. Karaktärsanalys betyder att karaktären kan betraktas och att den är öppen för förändringar. Vegetativ hänvisar till soma, det vill säga till organismen, kroppen. I kroppspsykoterapin blir människan uppmärksammad som en odelbar, enhetlig individ. Vi arbetar både med det verbala uttrycket som med kroppens sinnesförnimmelser, känningar och kroppens plasmatiska strömningar.

Vårt sätt att vara i världen påverkas av arvsanlagen, det rådande samhället, familjen och våra livserfarenheter. Organismens grundfunktioner, känslorna och beteendet regleras av det autonoma nervsystemet samt det limbiska systemet. Vårt nuvarande beteende styrs av de erfarenheter och läror som lagrats inom oss - det vill säga vårt förflutna. Våra handlingar är automatiska och oftast utanför vårt medvetande. Vår organism producerar de hormonella, fysiologiska och fysiska reaktioner, som den är van vid. Hela organismen följer sina gamla bekanta banor, även om förhållandena har förändras. Det är svårt att förändra sitt beteende utan utomstående hjälp på grund av det autonoma nervsystemets inverkan.

Allt i vår omgivning väcker hos oss antingen känslor av välbehag eller olust och vi agerar enligt detta. Vi strävar mot det som attraherar oss och undviker det som avstöter oss. Vi följer våra inre känslor och sinnesförnimmelser, det vill säga våra kroppsuttryck. Känslan är kroppens signal som förbereder individen att agera på rätt sätt vid rätt tillfälle. Vi känner inte det som vi verkligen upplever. Vi fastnar i en viss känsla oberoende av situationen eller så kan vara känslor vara i ett konstant virrvarr. Vi låser oss och vårt agerande leder ingen vart.

Det sätt som vi är och agerar på visar vår karaktär. Karaktären är människans djupaste väsen, hennes verkliga jag. Karaktären utvecklas ursprungligen för att skydda människan mot livets törnar och för att balansera för inre tryck. Vår karaktär speglar sig i våra sinnesförnimmelser, tankar, känslor och i hela vårt beteende. Det kommer också till uttryck i vår hållning, våra rörelser och i vår orörlighet.

Vårt kroppsuttryck är bundet till vår historia. En spänd och orörlig kropp stoppar rörelser och de ändamålsenliga erfarenheterna förhindras. När kroppens spänningstillstånd blir kroniskt börjar människan hålla det som sin enda och egna verklighet. En spänd muskel arbetar ständigt för att upprätthåll invanda sätt och attityder. Det går åt en massa energi och binder människans medfödda livsglädje.

Denna terapimetod omfattar inget tvång. Läkningsprocessen framskrider med hjälp av individens egna upptäckter och insikter. Terapin grundar sig på växelverkan mellan klienten och terapeuten. I terapin bekantar man sig med den egna kroppens uttryck med hjälp av ljud, rörelser och samtal. Även andningen har en viktig del i terapin. Erfarenheter av ordet "jag" är framför allt en kroppslig upplevelse om mig själv. När man upptäcker sin karaktär och sina beteendemönster, hittar människan ständigt något nytt och förnybart. Det verkliga jaget är i viss man okänt och överraskande.

En hållbar förändring sker när människan hittar sin egen livskraft och därmed inte längre förliknar sig med sin karaktär eller är fånge till sin livshistoria. Då återfår människan sin färdighet till självreglering och valfrihet. Energi frigörs till att leva i nutiden, livshungern ökar och en äkta kontakt till omvärlden och till andra människor fördjupas.